Populær tilskudsordning i ny og slankere version

0
2845

Interessen blandt landmænd til at være med til at afgræsse og rydde Natura-2000 områder var i 2015 så stor, at puljen blev forhøjet fra de oprindelige 33 til 45 mio. kr.
En ny bekendtgørelse er netop blev vedtaget, og selv om interessen er stor for at være med, så Danmark kan leve op til sine forpligtelser overfor EU, er puljen blevet beskåret til 28 mio. kr.
– Vi er glade for ordningen. De ca. 200 ansøgninger og godt 500 km hegn vi har søgt til nordjyske landmænd gennem årene, vidner om, at ordningen har været en succes og virker efter hensigten. Formålet med ordningen er at få græsset naturen i N2000-områderne. Græsning giver bedre vilkår for de sjældne planter og det dyreliv, der lever i tilknytning. Derfor fremmer afgræsning biodiversiteten, siger natur- og miljøkonsulent hos Agri Nord, Christina Weidick Kærsgaard.
– I år er der desværre indført et pointsystem, som vi frygter, kan betyde, at nogle naturarealer ikke vil blive afgræsset. Endelig rummer den nye bekendtgørelse for i år, et takstsystem med faste priser, som kan medføre, at mange af de landmænd, der ønsker at indhegne et naturareal til afgræsning, ikke vil have råd til at sætte kvalitetshegn med lang levetid på de svært tilgængelige naturarealer.

Tilskud

Siden 2011 har landmænd haft mulighed for at opnå støtte til pleje af beskyttelsesområder, de såkaldte Natura 2000 områder. Tilskuddet kunne gælde f. eks. hegnsmateriale, vandkar, fangfold og elforsyning. Tilskuddet ville afspejle arealets størrelse og længden af hegnet. Et 10 ha stort areal vil typisk andrage omkring 80.000kr i samlede udgifter. Det varierer dog meget afhængigt af arealets form og terrænets beskaffenhed.
– Tidligere har der været 100 pct. tilskud til det billigste af to tilbud. På landmandens vegne har vi ansøgt om eksempelvis hegnsmateriale og kreaturovergange vedlagt to tilbud baseret på materialevalg af høj kvalitet og skånsom opsætning. Hegning skal minimum holde i fem år, men med det rigtige materialevalg kan der sættes hegn med holdbarhed på 20-30 år Med den ny bekendtgørelse er der indført faste takster uden kvalitetskrav, f. eks. kan der opnås støtte på 19 kr. pr. meter til et 1- og 2-trådet hegn. Hvis den kvalitet, som landmanden ønsker, er dyrere, må han selv til lommerne, og derfor frygter vi, at han kan blive nødt til at vælge en dårligere løsning, påpeger Christina Weidick Kærsgaard, der også frygter, at eksempelvis naturen langs kysten ikke vil blive afgræsset.

Strandenge

– Den ny bekendtgørelse arbejder med et pointsystem, hvor eksempelvis rigkær giver 28 points, kildevæld 23 points og overdrev 19 points. Øvrige naturtyper giver ingen points, og da der skal opnås minimum 37 points for at opnå tilskud, kan det blive særdeles vanskeligt for landmænd med bl.a. strandenge. Af pointtabellen fremgår yderligere, at rydning – i et ikke nærmere defineret omfang – giver 50 point, at afgræsning uden rydning giver 25 points. Rydning plus græsning giver ingen ekstra points. Udpegning af særligt N2000 kan give op til 12 point. På strandenge er der sjældent behov for rydning af vedplanter, kun afgræsning, så landmanden vil typisk kunne opnå 37 points på disse arealer og ligger derfor nederst i prioriteringssystemet. Derfor forventer vi ikke at se tilskud til de mange strandenge, som vi har i Nordjylland, ikke mindst omkring Limfjorden, siger Christina Weidick Kærsgaard, der dog peger på, at udgifterne til ansøgningen med den ny bekendtgørelse vil blive lavere for landmanden, fordi der typisk ikke skal indhentes tilbud, ved kreaturovergange og ved rydning skal der dog fortsat indhentes tilbud.
Ordningen åbner for ansøgninger 5. august 2016 og skal indsendes gennem it-systemet til hektaransøgninger

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here